نویسنده = سید‌حسن شهرستانی
تعداد مقالات: 3
1. یادداشت مدیر مسئول: پدیده اینترنت و اسناد ملی و تاریخی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 3-3

سید‌حسن شهرستانی


2. یادداشت مدیر مسئول: سیترا در ایسلند

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 3-15

سید‌حسن شهرستانی


3. یادداشت مدیر مسئول: اسناد دولتی متعلق به کجاست؟

دوره 8، شماره 4و3، زمستان 1377، صفحه 3-3

سید‌حسن شهرستانی