تاثیر حضور مهاجران سیک در وضعیت اجتماعی و اقتصادی زاهدان (1307-1327 ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی و کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در آستانۀ جنگ جهانی اول، انگلیسی‌ها، به منظور حفظ خط ارتباطی هند- ایران، راه‌آهن سراسری هندوستان را، از طریق بلوچستان هند به دزدآب، در بلوچستان ایران، متصل کردند. پس از این اقدام و تسریعِ حمل کالا به هند، شماری از سیک‌های هندی به دزدآب، که بعدها به زاهدان تغییر نام یافت، مهاجرت کردند. اما سکونت سیک‌ها در کنار مسلمانان مناقشات و رقابت‌هایی در پی داشت که متاثر از اوضاع سیاسی و مذهبی هندوستان بود. در این نوشتار، در نظر است، با روش تطبیقی و تحلیلی، و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای به این مسئله پاسخ داده شود که آیا پیش و پس از استقلال هندوستان، به عنوان موطن اصلی سیک‌ها، تغییرات مشهودی در زاهدان ایجاد شد که پیامد حضور مهاجران سیک دراین منطقه باشد؟
بررسی تطبیقی سه متغیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و مذهبی گروه مهاجر در منطقه و تاثیر وضعیت سیاسی و مذهبی مقصد و مبدا مهاجرت بر این سه مولفه بیانگر آن است که مهاجرت اقلیتی غیرمسلمان و غیرایرانی به زاهدان، به واسطۀ شکل‌گیری گمرک، اتصال راه‌آهن هند به دزدآب، و به منظور اهداف اقتصادی صورت گرفت. فرصت‌های اقتصادی در زاهدان، برآمده از سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی در هند بود که بر روند توسعۀ اقتصادی زاهدان تاثیر مستقیم داشت. اتباع هندی، به ویژه سیک‌ها، با بهره‌گیری از این سیاست‌ها به سودهای سرشاری دست یافتند و در برخی موارد محرومیت تجار بومی از عواید این سیاست‌ها را سبب شدند. به دنبال تغییر سیاست‌های اقتصادی هند، که مناقشات مذهبی و سیاسی مهم‌ترین علت آن محسوب می‌شد، روند مهاجرت دگرگون شد و با کاهش فرصت‌های اقتصادی در زاهدان، گمرک این شهر، که مسیر توسعه را می‌پیمود، به سوی سراشیبی کشانده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of "Sik" Immigrants in Zahedan (1928 – 1948)

نویسنده [English]

  • Azam Riahi
چکیده [English]

On the verge of the First World War, the English connected the national railroad network of India by India's Baluchistan to Dozdab in Iran's Baluchistan in order to keep the connection line between Iran and India. After this and when the transport of goods to India accelerated, a number of Indian Siks immigrated to Dozdab, whose name later changed to Zahedan. But the residence of Siks next to Muslims was followed by some conflicts and rivalries that were affected by the political and religious conditions of India. Using the comparative and analytic method and based on library resources and records, this paper aims to answer this question: Were there any tangible changes in Zahedan before and after the independence of India - as the main home of the Siks – that was the consequence of the presence of Sik immigrants in this region?
A comparative analysis of three variables i.e. the economic, social and religious conditions of the immigrating group to the region and the effect of the political and religious conditions of the destination and source of immigration on these three variables indicates that the immigration of a minority of non-Muslims and non-Iranians to Zahedan was due to the formation of the customs office, the connection of the railroad of India to Dozdab and also because of economic goals. The economic opportunities in Zahedan were more or less rooted in the economic and commercial policies in India which had direct effect on the economic development of Zehedan. The Indian immigrants, especially the Siks, achieved substantial profit by taking advantage of these policies and in some cases they caused local merchandisers to be deprived form such profits. Following the changes in the economic policies of India, which were mainly due to religious and political conflicts, the status of immigration completely changed and with the reduction of economic opportunities in Zahedan, the customs of this city which was developing became stagnant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siks
  • Zahedan
  • independence of India
  • railroad
  • Muslims
  • Indians
  • customs
  • immigration