مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهبردها و استانداردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی و مربی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: این پژوهش٬ با هدف بررسی وضعیت موجود حفاظت رقمی آرشیوهای ملی، منتخب عضو شورای جهانی آرشیو، از طریق شناسایی راهبردها و شیوه‌های نگهداری، انباره‌های رقمی، استانداردها، فرمت‌ها و ابزارهای ذخیره‌سازی، سطوح دستیابی٬ و امنیت انجام گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش از پیمایش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. در این روش، با استفاده از ابزار پرسشنامه، جامعه مورد مطالعه، از نظر مسائل مربوط به حفاظت رقمی در دو دسته آرشیوسازی رقمی و دستیابی دائمی مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی برای جامعه مورد مطالعه فرستاده شد که شامل 11 آرشیو ملی منتخب عضو شورای جهانی آرشیو بودند.
یافته‌ها: 91/90درصد آرشیوهای ملی از رسانه‌های مغناطیستی پیوسته و تیب لایبرری؛ 82/81 درصد از فناوری سن؛ 91/90 درصد از استاندارد متس و الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.؛ 91/90 درصد از فرمت پی.دی.اف.، تیف، ام.پی.3، و دبلیو.ای.وی.ای؛ 100درصد از راهبرد تهیه پشتیبان؛ 45/45 درصد شیوه دستیابی به کل مجموعه به صورت رایگان، شیوه دستیابی با محدودیت حق مولف، و شیوه دستیابی رایگان به بخشی از مجموعه اسناد رقمی؛ و 100 درصد از سازوکار اثبات/تایید و مدیریت کنترل دستیابی استفاده می‌کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که به دلیل کیفیت و عمر بالای رسانه‌های مغناطیستی برخط و تیب لایبرری و نیز سن‌ها به واسطه ادغام بهتر و میسر ساختن اشتراک تسهیلات پشتیبان این ابزارها برای ذخیره‌سازی و حفاظت بلندمدت پشتیبان‌ها و اسناد رقمی در آرشیوهای ملی مناسب هستند. استاندارد متس و الگوی مرجع اْ.ای.ای.اس، ای.اِی.دی و فرمت‌های پی.دی.اف.، تیف، ام.پی.3، و دبلیو.ای.وی.ای از استانداردهای مناسب اسناد رقمی در آرشیوهای رقمی هستند. راهبرد تهیه پشتیبان و انتقال اطلاعات و دستیابی به کل مجموعه، به صورت رایگان و با محدودیت حق مولف و به‌کارگیری سازوکار تایید/اثبات و مدیریت کنترل دستیابی برای حفاظت رقمی بلند مدت اسناد رقمی در آرشیوهای ملی مناسب هستند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Preservation Management in National Archives: Strategies, Standards

نویسنده [English]

  • Mitra Samiei
چکیده [English]

Purpose: Th­is research was carried out with the aim of evaluating the status of digital preservation in selected national archives that were members of the International Council on Archives. ­This was done through identifying the strategies, methods for preservation, digital storages, standards, formats and tools for data storage, and levels of accessibility and security.
Methodology / Approach: Analytic and descriptive survey was used in this research. A questionnaire was employed to evaluate the selected research community in terms of issues relating to digital preservation in two areas i.e. digital archiving and constant accessibility. Th­e questionnaire was sent to the research community, consisting of 11 national archives, through email.
Findings: 90.91 percent of the national archives used online magnetic media and tape library, 81.82 percent used SAN technology, 90.91 percent used the METS standard and the OAIS reference model, 90.91 percent used PDF, Tiff, MP3 and Wave formats; 100 percent used a backing up strategy, 45.45 percent used the policy of providing access to the whole collection for free, or access subject to copyright limitations, or providing access to part of the digital records collection for free; 100 percent used the verification/confirmation mechanism and access control management.
Conclusion: ­The findings of this research indicate that due to the high quality and long life of online magnetic media and tape library, and also SANs because of better integration and enabling the sharing of backup facilities, these tools are appropriate for long-term storage and preservation of digital records and backups in national archives. ­The METS standard and the OAIS reference model, EAD and PDF, Tiff, MP3, and Wave formats are suitable standards for digital records in digital archives. Strategies like making backups, transferring data, access to the whole collection for free and with copyright limitation, employing the verification/confirmation mechanism, and access control management are appropriate for long-term digital preservation of digital records in national archives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preservation
  • national archive
  • Accessibility
  • Standards
  • approaches