مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی دانشگاه‌های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات آرشیوی، دانشگاه الزهرا (نویسندۀ مسئول).

2 استاد علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: عرضۀ الگویی برای مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه‌های ایران براساس مطالعۀ وضعیت مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه‌های برتر جهان.
روش/ رویکرد پژوهش: نخست با بررسی صفحات مرتبط با رسانه‌های اجتماعی در 100 دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبه‌بندی آموزش عالی تایمز 2020 هفت خط‌مشی یافتیم. مؤلفه‌های هفت خط‌مشی را استخراج و در یک سیاهۀ وارسی وارد و محتوای آنها را با استفاده از نرم‌افزار مکس.کیو.دی.ای تحلیل و با کدگذاری آزاد مقوله‌بندی کردیم. سیاهۀ وارسی را با استفاده از تکنیک دلفی در میان پنلی متشکل از 13 عضو هیئت علمی با سوابق پژوهشی درزمینۀ مدیریت اسناد الکترونیکی و اسناد الکترونیکی و رسانه‌های اجتماعی به چرخش درآوردیم. میانگین داده‌های حاصل ‌از دور دوم پرسش‌نامه محاسبه و نتایج حاصل‌ از دو پرسش‌نامه با یکدیگر مقایسه شد. برای تعیین رتبۀ مؤلفه‌ها در الگوی پیشنهادی از آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های هدف، دامنه و دسترس‌پذیری اسناد در همۀ خط‌مشی‌ها وجود دارد. در دور اولِ دلفی 80 درصد و در دوم آن 60 درصد از مؤلفه‌ها میانگین بیشتر از 9 داشتند و تنها مؤلفۀ استفاده از کوکی‌ها میانگین زیر 8 داشت. در رتبه‌بندی مؤلفه‌ها ازنظر متخصصان، مؤلفۀ رعایت استانداردهای امنیتی بالاترین رتبه و استفاده از کوکی‌ها پایین‌ترین رتبه را داشت. از این رو، ازنظر متخصصان همۀ مؤلفه‌ها به درجات مختلف مهم‌اند. الگوی خط‌مشی پیشنهادی شامل بیست مؤلفه در دو گروه مؤلفه‌های اجباری با نوزده مؤلفه و مؤلفه‌های اختیاری با یک مؤلفه عرضه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Media Record Management in World Top Universities: Proposing a Framework for Iranian Universities

نویسندگان [English]

 • Sara Soltany 1
 • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
 • Amir Ghaebi 3
1 MA Student of Archival Studies, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran,(Corresponding Author)
2 Professor, Department of Information Science, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science,, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

Purpose: This paper has carefully examined the ways social media contents are managed in high ranking universities around the world, in order to propose an appropriate model for Iranian universities.
Methods and Research Design: Data about social media records management policy of seven universities was collected by reviewing the websites of 100 top world universities from the Times 2020 list and categorized using Maxqda software. The categories, then were put in a checklist and circulated among 13 members of a Delphi panel consisting of academics with rich experience in the area of social media records management. We calculated the average of the answers given by the panel members to the both rounds and compared them. Friedman Test was carried out to determine rankings of the components in the proposed model.
Findings and Conclusion: Target components, scope and records availability are present in all policies. Also in the first round of Delphi 80% and in the second 60% of the components had a mean above 9. Only the cookies component had a mean below 8. Regarding the rankings of the components, according to experts in the Friedman test, security, had the highest rating. Again, the use of cookies had the lowest rating. All the components examined were regarded to be significant the experts, however, the degree of significance assigned was not the same. The policy pattern was proposed, contained two groups of mandatory and optional components. We also added a few recommendations for the application of our model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Records Management
 • Social Media
 • Universities
 • Iran
 • منابع

  کتاب

  • ذاکر صالحی، غلام‌رضا. (1384). دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی. تهران: کویر.

  مقاله

  • اصنافی، امیررضا. (1395). «تأملی بر آرشیوسازی رسانه‌های اجتماعی». گنجینۀ اسناد، 26(2)، صص ۹۶–۱۱۳.
  • خداداد شهری، نیره. (1394آ). «بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی در آرشیوها». مجلۀ دانشجویی آرشیو، 1(3)، صص 6-12.
  • خداداد شهری، نیره؛ غائبی، امیر؛ کربلاآقایی کامران، معصومه. (1396). «مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان». گنجینۀ اسناد، 27(1)، صص ۱۲۶–۱۵۳.
  • علی‌پور، نسرین. (1394). «اهمیت ذخیره‌سازی سوابق ایجادشده در رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌ها». کتاب مهر. 5(۱۷ و ۱۸)، صص ۶–۲۵.

  پایان‌نامه

  • خداداد شهری، نیره. (1394ب). «میزان بهره‌گیری وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان از قابلیت‌های ابزارهای رسانه‌های اجتماعی و چگونگی مدیریت اسناد این رسانه‌ها و ارائۀ الگوی پیشنهادی برای معاونت اسناد سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران». کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

  منابع اینترنتی

  • مرکز ملی فضای مجازی. (1396). «رسانه‌های اجتماعی». بازیابی 18اردیبهشت1397، از

  http://majazi.ir/general_content/79679/swd_id/13825/unitWdld/53784/ رسانه-های-اجتماعی.html?t=محتوای-عمومی

  منابع لاتین

  • Fondren, Elisabeth; McCune, Meghan Menard. (2018). “Archiving and Preserving Social Media at the Library of Congress: Institutional and Cultural Challenges to Build a Twitter Archive”. Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C), Retrieved 2019, Nov. 29, from:

  https://www.semanticscholar.org/paper/Archiving-and-Preserving-Social-Media-at-the-of-and-Fondren-McCune/b4daa46efb4b6940c7ba1b5e9ea8307b536ba48d

  • Musser. Linda. (2016). “Preserving the Digital Record of Science and Engineering: the Challenge of New Forms of Grey Literature”. Retrieved 2018, May 22, from:

  http://istl.org/16-winter/short.html

  • Society of American Archivists. (1999). “Guidelines for College and University Archives”. Retrieved 2018, May 20, from:

  https://www2.archivists.org/book/export/html/14800

  • Times Higher Education. (2020). “World University Rankings 2020”. Retrieved 2020, May 23, from:

  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats