تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، (نویسندۀ مسئول)

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروعلم اطلاعات و دانش شناسی،دااانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب و بازیابی تصاویر در شبکه‌های خبری به‌منظور بازیابی سریع‌تر و دقیق‌تر تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
روش / رویکرد پژوهش: روش پژوهش اسنادی و کتاب‌خانه‌ای است و داده‌ها از منابع آرشیوی و کتاب‌خانه‌ای گردآوری و تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: برای پیشگیری از آلودگی و از دست رفتن تصویرهای خبری، آرشیو تصویری حتما باید خط‌مشی مدون داشته باشد وکارگروه گزینش تصاویر بر اساس همین خط‌مشی تشکیل شود و بر اساس معیارهای آن عمل کند. معیارهای مهم عبارتند از نیاز کاربران، ارزش محتوا، ارزش برنامه‌سازی بنیادی، ارزش برنامه‌سازی مجدد، و ارزش تاریخی. چون موضوع روزآمدی و پاسخگویی سریع آرشیوهای خبری بسیار اهمیت دارد، لازم است حداقل هر دو سال یکبار تصاویر گردآمده ارزیابی و در صورت نیاز وجین، جایگزین و روزآمد شود. نیاز سنجی و نظرسنجی مستمر ازکاربران سامانه نیز بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the components affecting the selection of images in video archives News of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization

نویسندگان [English]

  • Ghanbar Ahmadi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohsen Haji zeinolabedini 3
1 PhD Student of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I. R. Iran,(Corresponding Author)
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: To investigate the factors affecting the selection and retrieval of images in news networks for faster and more accurate retrieval of images in the News Archive of the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Methodology & Design Research: The research method is documentary and library research and data is collected and analyzed from archival and library sources.
Conclusion and Findings: In order to prevent pollution and information loss in retrieving news images, it is necessary that every video archive has a written policy. The image selection working group should be formed and images should be selected based on the criteria set in the policy. Important criteria for selecting news images are: user needs, content value, fundamental programming value, re-programming value, and historical value. As the updating and quick response is so important for news archives, periodic evaluation (at least once every two years) is needed and weeding, replacement, and updating should be carried out on a regular basis. Also, ongoing assessment of the needs and the views of the user group Is a must.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collectivization
  • Image selection
  • News networks
  • Images in Video News Archives
  • Optimal data recovery
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization
منابع
کتاب
پائو، میراندا لی. (1379). مفاهیم بازیابی اطلاعات. (اسدالله آزاد و رحمت‌الله فتاحی، مترجمان). مشهد: دانشگاه فردوسی. صص 142 – 143.
علومی، طاهره. (1376). ادارۀ کتاب‌خانه. تهران: سمت.
مقاله
احمدی، قنبر. (1382). «گزینش تصویر از آرشیو خبر». نشریۀ افق، ماه‌نامۀ تخصصی آموزش معاونت سیاسی، سال چهارم، شمارۀ چهل و پنجم. صص 100 – 103.
احمدی زاویه، علی؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ زارعی، هاجر. (1392). «بررسی میزان کارایی قالب‌های فراداده‌ای مورداستفاده در آرشیو صدای جمهوری اسلامی ایران براساس نظرات کاربران سیستم». گنجینۀ اسناد، دورۀ 23، شمارۀ 4، صص 114-125.
بهارلو، فرزانه. (1395). «بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد تبادل دادۀ توصیف آرشیو رمزگذاری‌شده (EAD) برای توصیف محتوایی منابع آرشیوی در آرشیو ملی ایران». فصلنامۀ آرشیو ملی، سال دوم، شمارۀ دوم، (شمارۀ 6).
جمالی مهمویی، حمیدرضا. (1389). «مقدمه‌ای بر ذخیره و بازیابی اطلاعات؛ درس دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی». (ویراست نخست). تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
زارعی، عیسی؛ خداداد شهری، نیره. (1393). «بررسی روند رقمی‌سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیوهای سازمان صداوسیما: موانع و راهکارها». گنجینۀ اسناد، سال 24، شمارۀ 3، (پیاپی 95)، صص 110-125.
عصاره، فریده؛ توکلی‌زادۀ راوری، محمد؛ بیگدلی، زاهد؛ قضاوی، رقیه. (1397). «مطالعۀ میزان شباهت اصطلاحات عنوان، کلیدواژه‌های نویسنده و موضوعات کنترل‌شده برای تعیین فیلد مناسب در تحلیل‌های موضوعی علم‌سنجی». مدیریت اطلاعات سلامت، 15(5)، (پیاپی 63)، صص 220-225.
کوکبی، مرتضی؛ رحیمی، صالح؛ عصاره، فریده؛ نوروزی، علی‌رضا. (1392). «تأملاتی بر نمایه‌سازی تصاویر: یک تصویر ارزشی برابر هزار واژه». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتاب‌خانه‌های عمومی، 19(2)، صص 257-276.
مجرب، مریم؛ حیاتی، زهیر. (1392). «اولویت‌های مجموعه‌سازی در کتاب‌خانۀ دیجیتال از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز». فصل‌نامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(3)، (پیاپی 63)، صص 199-226.
مردانی، امیرحسین. (1388). «فولکسونومی: اَزآنِ کاربران، برای کاربران». فصل‌نامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 20(3)، صص 239-260.
پایان‌نامه
اصنافی، امیررضا. (1390). «بررسی قابلیت‌های یونی مارک و مارک ایران برای مدیریت مواد آرشیوی به‌منظور ارائۀ الگویی برای یک نرم‌افزار آرشیوی بهینه با نگاهی به نرم‌افزارهای آرشیوی ایران». پایان‌نامۀ دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی
قدیمی، مهدیه. (1390). «بررسی وضعیت نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی منابع دیداری شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارایی آن از دیدگاه کاربران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
وفایی، رضوان. (1393). «مطالعۀ به‌کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) در آرشیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن.
منابع لاتین
Bhute A. N. and Meshram, B. B. (2014). “Text Based Approach For Indexing and Retrieval Of Image And Video: A Review”. Advances in Vision Computing: An International Journal (AVC) Vol. 1, No. 1, March 2014.
Burger, Robert. H. (1993). Information Policy: A Framework for Evaluation & Policy Research.
Collins, Karen. (1998). “Providing Subject Access to Image: A Study of User Queries”. The American Archivist, 61(1), PP 36-55.
Deng, Jia; Berg, Alexander C; Li, Fei Fei. (2011). “Hierarchical semantic indexing for large scale image retrieval”. in Proceedings / CVPR, IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. PP 785-792.
Edwards, John. (2019). “In your data archive strategy, how long is long enough?”. The Tech Target network. 13 Nov 2019: https://searchdatabackup.techtarget.com/tip/In-your-data-archive-strategy-how-long-is-long-enough?src=5996842
Flusser, Vilém. (2000). Towards a philosophy of photography. European Photography Andreas Müller-Pohle.
Franganillo, Jorge. (2018). Reuse of news footage: practical, legal and ethical issues. University of Barcelona.
Jacobs, C. (1999). “If a picture is worth a thousand words, then …”. The Indexer, 21(3), PP 119-121.
Kim, Kwang & Jain, Anil. (2004). “Text information extraction in images and video: A survey”. Pattern Recognition, 37(5), PP 977-997.
Kowalski, Gerald. J. & Maybury, Mark. T. (2002). Information Storage and Retrieval Systems: Theory and Implementation. (Second Edition). New York: Kluwer Academic publishers.
Krishnamurthy, Sandeep. (2003). E–commerce management: Text & Cases. Mason, Ohio Thomson/South-Western.
Mann, Thomas. (1993). Library Research Models: A Guide to Classification, Cataloging & Computers. New York: Oxford University Press.
Menard, Elaine. (2009). “Images Retrieval: A Comparative Study on the Influence of Indexing Vocabularies”. Knowledge Organization, 36(4), PP 200-213.
Mills, R. (2011). “Bluff your way in image management”. Multimedia Information & Technology, Vol. 37, Issue 1, p24-25.
http://connection.ebscohost.com/c/articles/58688741/bluff-your-way-image-management.
Peng, Yang; Zhou, Xiaofeng; Wang, Daisy Zhe; Fang, Chunsheng Victor. (2016). “Scalable image retrieval with multimodal fusion”. Proceedings of the Twenty-Ninth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference.
Ringel, Sharon & Woodall, Angela. (2019). “A Public Record at Risk: The Dire State of News Archiving in the Digital Age”. Columbia Journalism Review.
Roberts, Helene E. (2001). “A picture is worth a thousand words: Art indexing in electronic databases”. Journal of the Association for Information Science and Technology, 52(11), P6.
Svenonius, Elaine. (1994). “Access to Nonbook Materials: The Limits of Subject Indexing for Visual and Aural Languages”. Journal of the American Society for Information Science, 45(8), pp 600-606.
Vadivel, A; Sural, Shamik; Majumdar, A.K. (2009). “Image retrieval from the web using multiple features”. Online Information Review, Vol. 33 Issue: 6, pp 1169-1188.