یادداشت مدیر مسئول: چالش ها و انتظارات در میزگرد آرشیویست های جهان (سیترا)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • seyedhasan shahrestani
دوره 11، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1380
صفحه 3-3
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1380
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1380
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1380
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1380