آشنایی با اداره شفاهی


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • shafigheh niknafs
دوره 4، شماره 3
آذر 1373
صفحه 92-94
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1373
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1373
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1373
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1373