بررسی میزان انطباق چکیده مقالات فصلنامه گنجینه اسناد با استاندارد چکیده نویسی ایزو 214

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رعایت معیارهای استاندارد ایزو 214، در چکیده مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد است. روش تحقیق، پیمایشی - توصیفی و جامعه مورد مطالعه، 54 مقاله تالیفی دارای چکیده از میان 210 مقاله در 40 شماره ده سال اخیر فصلنامه گنجینه اسناد است. یافته ها، بیانگر این است که 45/44 درصد از مقالات، دارای چکیده راهنما و 33/33 درصد، دارای چکیده تلفیقی می باشند و تنها 22/22 دارای چکیده تمام نما هستند. همچنین، میزان رعایت استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214، در چکیده های تمام نما بیش تر از چکیده های راهنماست. بررسی، نشان می دهد که میزان انطباق چکیده مقالات مطالعات آرشیوی با استاندارد ایزو 214، 3/83 درصد است؛ در حالی که انطباق چکیده مقالات تحقیقات تاریخی با این استاندارد، 3/64 درصد می باشد. میزان رعایت استاندارد ایزو 214 در کل مقالات مورد مطالعه نشریه، 51/68 درصد است. تاکید بر ضروری بودن چکیده در مقالات منتشره و رعایت بیش تر استاندارد ایزو 214 به منظور افزایش میزان انطباق، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Extent to Which the Abstracts of the Ganjine-ye Asnad Quarterly Meet the ISO 214 Abstracting Standard

نویسنده [English]

  • somaye farghdan
چکیده [English]

This research aims to study the extent to w hich the ISO 214 standard is employed in writing the abstracts of the Ganjineh Asnad quarterly. A survey of 54 abstracts show's that 44.5 percent of the abstracts were indicative, 33.33 percent were indicative-informative and only 22.22 percent were informative. Furthermore, the ISO 214 standard has been observed in the informative abstracts more than the indicative abstracts. The research also shows that 83.3 percent of the abstracts of articles in the area of archival studies are in conformity with the ISO 214 standard, while this amount is 64.3 percent in abstracts of historical research articles. The extent to which the ISO 214 standard was observed in all the studied abstracts was 68.51 percent. Finally, the importance of accurate abstracts is emphasized and it is suggested to follow the ISO 214 standard in writing the abstracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and information science research/ ISO 214 standard/ Articles/ Abstracts/ Ganjine ye Asnad Quarterly/ Abstracting/' Iran/ Archives