بررسی علل تاریخی - اقلیمی ایجاد اوئی ها در منطقه کاشان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

2 کارشناس ارشد باستان شناسی

چکیده

در این مقاله، پس از شرح اقلیم منطقه کاشان و سازوکارهای مردم این منطقه برای سازگاری با محیط طبیعی، تاریخ آن از پیش از تاریخ تا دوره قاجار به اجمال مرور می شود. نتیجه گرفته می شود که این منطقه همواره محل آمد و شد و تاخت و تاز لشگریان مختلف بوده است. شهر کاشان از دوره سلجوقی به بعد، در پناه برج و باروی سترگ خود را در برابر هجوم ها مقاوم کرده است؛ اما روستاهای نزدیک شهر و از جمله نوش آباد فاقد برج و بارو بودند و دشمن سرخورده از حمله به کاشان به روستاهای اطراف آن حمله می کرده است. مشکلات ناشی از ناامنی از یک سو و آگاهی اهالی از روان بودن آب قنات از زیر خانه هایشان از سوی دیگر، و همچنین وجود اقلیم گرم و خشک منطقه کاشان، باعث شده است که آن ها فضاهائی در خانه های خود به صورت چاه ایجاد کنند. این فضاهای زیرزمینی را که در آن ها هم آب قنات جاری بوده و هم اتاق های زیرزمینی برای انبار گندم داشته، در نوش آباد «اوئی» می گویند. تجزیه و تحلیل راهروها و فضاها می رساند که کاربری جانپناه، بخش عمده ای از هدف سازندگان آن ها بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این هستند که: 1- وضعیت اقلیمی منطقه کاشان در ایجاد فضای معماری جدیدی به نام «اوئی» برای بهره برداری از آب نقش داشته است؛ 2- وضعیت جغرافیائی و قرار گرفتن منطقه در مسیر لشگرکشی ها و حوادث تاریخی آن، در پیدایش فضای معماری مزبور به منزله جانپناه مهم بوده است؛ 3- بهره برداری از «اوئی» در دوره های مختلف با توجه به شرایط سیاسی تغییر کرده؛ و 4- احتمال این که چنین فضاهائی از آئین مهر و مهرپرستی باقی مانده باشد، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Historical - Environmental Reasons for Constructing “Ouei”s in Kasan

نویسندگان [English]

  • seyedmahmud sadatbidgoli 1
  • zahra sarookhani 2
چکیده [English]

This article describes the natural environment of Kashan and the strategies that its inhabitants adopted for adjusting themselves with the environment. It also briefly reviews the history of Kashan from prehistory up to the Qajar era.
This article describes the natural environment of Kashan and the strategies that its inhabitants adopted for adjusting themselves with the environment. It also briefly reviews the history of Kashan from prehistory up to the Qajar era.
era Kashan protected itself against invaders with the help of its great fort, villages near Kashan, such as Nouh-Abad, which did not have forts, were not safe from attacks.
Lack of safety, together with other reasons such as the arid climate of Kashan and the existence of Qanats beneath houses, led the inhabitants of this area to build underground constructions. In Noush-Abad such constructions through which Qanats passed and had rooms for storing wheat, are called “Ouei.” Research shows that one of the main functions of Oueis was to serve as refuges. This research finds that: 1- The natural environment of Kashan has had an important role for constructing Oueis and reaching underground waters 2- The geographical situation of this city and the fact that lots of armies passed the area was an important factor for using the Oueis as shelters 3- The Oueis have been used for different purposes in different eras according to the political conditions 4- There is a possibility that these architectural structures are relics of Mithraism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localized architecture/ Iranian Architecture/ Underground waters/ Spatial ecology/ Human ecology/ Ouei/' Usage/ Iran/ Kashan/ Noush-Abad village/ Archaeological findings/ Qanats/