سند تبدیل تفنگ تباتیر به دنگی در عصر ناصری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

در نوشتار حاضر، نویسنده ضمن اشاره به اهمیت سندخوانی، اسناد را به چهار گروه اصلی تقسیم کرده، شرح مختصری درباره پنج مقوله ای که در معرفی هر سند حائز اهمیت اند، می دهد. سپس سندی که موضوع این مقاله است و آن درخواست میرزا حسین خان سپهسالار از ظل السلطان مبنی بر دنگی کردن سه هزار تفنگ تباتیر موجود در قورخانه خوزستان توسط صنعتگران اصفهانی است، خوانده می شود. نگارنده سپس به توضیح این نکته می پردازد که چگونه در مشرق زمین، بویژه کشورهای ایران، ترکیه و ژاپن اصلاحات با تشکیل ارتش به سبک اروپائی شروع شده، اقدامات ایرانیان برای اصلاحات نظامی که طی سه مرحله تحقق یافته - جنگهای ایران روس، صدارت امیرکبیر، وزارت و صدارت میرزا حسین خان - و نیز روند ساخت سلاح در عصر قاجاریه و نقش دولتهای خارجی در آن را شرح می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Record of Converting Flintlock Firearms to the percussion system in the Naseri Era

نویسنده [English]

  • morteza dehghannejad
چکیده [English]

In this article, the author mentions the importance of reading records and divides records into four main categories. After that he briefly explains five issues which are essential for presenting any record. Afterwards a record of the demand of Mirza Hossein Khan Sepahsalar from Zellosoltan about converting three thousand flintlock guns, kept in the arsenal of Khuzestan, to percussion guns by manufacturers of Isfahan, is studied. The Author also explains that in the east, and especially in countries such as Iran, Turkey, and Japan, reforms have been started by shaping armies in the European style. It is also mentioned that the measures of Iranians for military reform have been done through three stages: Russo- Persian wars, prime ministry of Amirkabir, ministry and prime ministry of Mirza Hossein Khan. The procedure of manufacturing weapons in the Qajar era and the role of foreign governments in this procedure are also explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical records/ weapons/ firearms/ percussion guns/ flintlock guns/ defense industry/ Zellosoltan
  • Masoud Mirza ebne Nasser
  • 1850-1918/ Sepahsalar
  • Hossein ebne Nabi Khan
  • 1828-1881/ Qajar dynasty/ Iran