مقدمۀ برت فراگنر بر گنجینۀ فرامین فارسی پادشاهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقالۀ حاضر، ترجمۀ مقدمۀ پرفسور برت فراگنر بر کتاب گنجینۀ فرامین فارسی پادشاهان است که اسناد فارسی منتشر شده را تا سال 1848 م. دربرمی‌گیرد. این مقدمه با نگاهی فراگیر به مرور بررسی‌های پژوهشگران و شرق‌شناسان جهان دربارۀ اسناد و مدارک فارسی می‌پردازد که به زبان‌های مختلف به چاپ رسیده است. لذا ترجمۀ آن به زبان فارسى، گامی در جهت ارتقای دانش پژوهشگران ایرانی نسبت به سیر مطالعات آرشیوی در جهان درباره اسناد و فرمان‌های فارسی خواهد بود. برت فراگنر، کرسی‌های ایرانشناسی را در دانشگاه‌های برلین و بامبرگ آلمان برعهده داشت و از پایه‌گذاران مؤسسۀ ایران‌شناسی وین در فرهنگستان علوم اتریش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The preface of Bert Fragner in the Repertory of Published Persian Royal Documents

نویسنده [English]

  • Fatemeh Pira
چکیده [English]

The present paper is the translation of the preface of Professor Bert Fragner in The Repertory of Published Persian Royal Documents that includes Persian records published up to 1848. Thispreface, which comprehensively reviews the studies of researchers and orientalists on Persianrecords and documents, has been translated into various languages. Therefore, translating it intoPersian can be a positive step toward improving the knowledge of Iranian researchers about thearchival studies carried out around the world on Persian records and decrees. Professor BertFragner used to teach Iranian studies at the universities of Berlin and Bamberg in Germany, andis one of the founders of the Institute of Iranian Studies in Vienna (Austria). Furthermore, he isfluent in many European and eastern languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decrees
  • Fragner Bert G
  • Repertory of Published Persian Royal Documents
  • Kings and rulers
  • Iran