تضاد سند با واقعیت تاریخی در بیان علل اختلاف سلطان یعقوب آق‌قویونلو با شیخ حیدر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان

2 استاد تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان

چکیده

هدف : بحث اصلی در مقاله حاضر بررسی و تاکید این نکته است که همیشه نمی‌توان اسناد موجود را تنها راه شناخت حقایق تاریخی دانست. در بررسی علل اختلاف و درگیری میان سلطان یعقوب آق‌قویونلو با شیخ حیدر صفوی، سند تاریخی به تنهایی نمی‌تواند علت واقعی این تنش را روشن نماید.
روش / رویکرد پژوهش: این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی تاریخی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای به تبیین این موضوع پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: طبق مطالعه و بررسی صورت گرفته، برخلاف آن که سلطان یعقوب آق‌قویونلو، به صراحت، طی مکتوب ارسالی خود به سلطان بایزید عثمانی، علت بروز اختلاف با صفویان و سرکوب آن‌ها را در بدعت مذهبی آن‌ها دانسته است؛ با بررسی و توجه به واقعیات و مستندات تاریخی و جمع‌بندی نهایی آن‌ها روشن می‌شود که علت این امر نه عامل مذهبی، بلکه ملاحظلات مهم دیگر از جمله مسایل امنیتی ـ نظامی و اقتصادی بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gap between Historical Realities and Records in Expressing the Reasons for the Conflict between Sultan Ya’qub Aq-Quyunlu and Sheikh Heydar Safavi

نویسندگان [English]

  • Hojjat Zarrinzad 1
  • Hosein Mirjafari 2
چکیده [English]

Purpose: The main thesis of this study is that records cannot be always considered as the exclusive source for understanding historical facts. As for the causes of conflict between Sultan Ya’qub Aq-Quyunlu and Heydar Safavi, historical records do not clarify the exact cause of this tension even after years of peace and friendship between the Aq-Quyunlus and the Safavids.
Methodology/Approach: In this study a historical analytical method based on records and library resources was used to make this determination.
Findings/Conclusion: According to our comprehensive evaluation, in his letter to Sultan Bayezid Osmani, Sultan Ya’qub Aq-Quyunlu declared religious heresy as the source of dispute between Aq-Quyunlus and Safavids. However, evaluating and summarizing historical literature indicates that the dissensions may have been caused by considerations other than religious conflicts, including economic and security-military issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strained relations
  • Heyder Safavi
  • Ya’qub Aq-Quyunlu
  • records
  • historical realities