تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دورۀ پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، آگاهی از چرایی و چگونگی تغییر اسامی شهرهای ایران به عنوان یک «برنامه‌ریزی دولتی» در عصر پهلوی اول است.
روش/ رویکرد پژوهش: این تحقیق، بر اساس روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اسناد دولتی و منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است.
یافته‌ها و نتایج: پس از استقرار امنیت در کشور، دولت، متولی مدرنیزاسیون و اصلاحات در کشور شد. شهر، کانون و جلوه‌گاه مدرنیسم و زبان واحد، مهم‌ترین عامل وحدت‌بخش در ملت‌سازی تلقی گردید. در تقابل با هر آنچه «انیرانی» بود، اسامی خیابان‌ها، مغازه‌ها، نام خانوادگی افراد، نام قبایل، و حتی نام کشور تغییر کرد تا طرحی نو برای ملتی نو در افکنده شود. زدودن خاطرات تلخ شکست‌های ایرانیان که موجب تحمیل زبان و اسامی ترکی، مغولی و عربی شده بود، در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت و «کمیسیون جغرافیا» در سازمان فرهنگستان، مسئول این اقدام شد. بیش از 107 عنوان جغرافیایی ابداع گردید که بیشترین تغییرات مربوط به مناطق ترک و کردنشین بود و با خروج رضاشاه برخی از آن‌ها به حالت سابق برگشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changing the Names of Cities in Iran in the First Pahlavi Era and the Role of the Language Academy of Iran

نویسنده [English]

  • Shohre Jalalpoor
چکیده [English]

Purpose: The aim of conducting this research is to find out why and how the names of cities in Iran were changed as a “governmental planning” in the era of the first Pahlavi (Reza Shah).
Methodology/Approach: This study has been compiled based on descriptive–scientific method and on the basis of governmental records, memories of politicians, journals and newspapers, and library resources.
Findings/Conclusions: Following the establishment of security in Iran, the government was responsible for modernization and reform in the country. Cities, as the focus point of modernism and a unified language, were seen as the most important key to unifying the nation. Aiming to confront anything that was non-Iranian, the names of streets, stores, the last name of individuals, names of tribes and even the name of the country were changed in order to bring about a change for the nation. Eradicating the bad memories of Iranian defeats - which had resulted in the imposition of the language and names of Turks, Mongols, and Arabs - topped the list of the government’s plans and the Geography Commission in the Language Academy became responsible for this task. More than 107 geographic names were coined and most of the changes happened in the Turk and Kurd regions. After Reza Shah the names changed back to their original form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • Reform
  • Reza Shah
  • Language Academy
  • Forooghi