بررسی نیازهای آموزشی آرشیویست‌های شاغل در شبکه‌های سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: بررسی نیازهای آموزشی 44 نفر از آرشیویست‌های شاغل در شبکه‌های سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف مورد نظر این پژوهش است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است. فرضیه‌های پژوهش با مقدارsig  181/0 و 00/0 تایید شده، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است.
یافته‌ها‌: مهمترین نیازهای آموزشی فعلی آرشیویست‌ها در آرشیو آنالوگ، ارزیابی منابع (4/68 درصد)، اصلاح و مرمت منابع (5/62 درصد)، و نمایه‌سازی (3/58 درصد) بوده است. 5/74 درصد از آرشیویست‌ها، ضرورت یادگیری نیازهای آموزشی آتی خود در آرشیو رقمی را زیاد و بسیار زیاد توصیف کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: آرشیویست‌ها برای انجام وظایف خود در آرشیو رقمی به آموزش نیاز دارند. 
هدف: بررسی نیازهای آموزشی 44 نفر از آرشیویست‌های شاغل در شبکه‌های سراسری سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف مورد نظر این پژوهش است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است. فرضیه‌های پژوهش با مقدارsig  181/0 و 00/0 تایید شده، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شده است.
یافته‌ها‌: مهمترین نیازهای آموزشی فعلی آرشیویست‌ها در آرشیو آنالوگ، ارزیابی منابع (4/68 درصد)، اصلاح و مرمت منابع (5/62 درصد)، و نمایه‌سازی (3/58 درصد) بوده است. 5/74 درصد از آرشیویست‌ها، ضرورت یادگیری نیازهای آموزشی آتی خود در آرشیو رقمی را زیاد و بسیار زیاد توصیف کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: آرشیویست‌ها برای انجام وظایف خود در آرشیو رقمی به آموزش نیاز دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Educational Needs of Archivists Working in the National Television Channels of the Islamic Republic of Iran Broadcasting

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mousavi 1
  • Fereshteh Sepehr 2
چکیده [English]

 
Purpose: The purpose of this research is to study the educational needs of 44 archivists working in the nationwide television channels of the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Methodology/Approach: The research method was descriptive survey. The research tool was a researcher-made questionnaire. The research hypotheses are confirmed with a sig of 0.181 and 0.00 and SPSS software has been used for data analysis.
Findings: The most important educational needs of archivists in analog archives are resource evaluation (68.4 percent), rehabilitation of resources (62.5 percent), and indexing (58.3 percent). 74.5 percent of archivists have described their educational needs in digital archives to be "high" and "very high".

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational need analysis
  • television archives
  • archivists
  • national channels
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting