دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تیر 1399، صفحه 1-200 
شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی