دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 و 1، شهریور 1377 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است)