دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1373 
آشنایی با اداره شفاهی

صفحه 92-94

شفیقه نیک نفس