دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 و 1، شهریور 1371 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
اسناد قتل صنیع الدوله

صفحه 118-156

سید محمد حسین منظوالاجداد