دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1389 
بازتاب کارکردهای نهاد شاهی در نامۀ طاهر به عبدالله

صفحه 16-29

فریدون اللهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ محسن مرسل پور