ارزیابی یکپارچگی عملیات رقمی‌سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیو سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، (نویسندۀ مسئول)

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران ازلحاظ زیرساخت‌ها و نیز مقایسۀ میزان یکپارچگی عملیات رقمی‌سازی آن‌ها با آرشیوهای مطرح دنیاست.
روش/ رویکرد پژوهش: نظرات 52 کارشناس به نمایندگی از 52 آرشیو از زیرمجموعۀ سازمان صداوسیمای ایران است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. داده‌ها با استفاده از آزمون t تک‌نمونه‌ای و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تحلیل یافته‌ها نشان داد که درمجموع، آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران در روند رقمی‌سازی و در مؤلفه‌های تبدیل و دریافت و ذخیره‌سازی منابع در آرشیوهای دیداری-شنیداری دارای وضعیت مناسب و مطلوبی هستند. در بخش زیرساخت‌ها، مؤلفه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، امنیت، و حفاظت در وضعیت مناسبی‌اند؛ ولی شبکه‌های ارتباطی در وضعیت مناسبی نیستند. مدیریت منابع رقمی وضعیتی مطلوب و مناسب دارد و وضعیت درزمینۀ یکپارچگی مناسب است. نتایج نشان داد که گرچه آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما با 95 درصد اطمینان با میانگین 25/1، از یکپارچگی نسبی برخوردارند، ولی ضروری است تا مدیران سازمان، به‌منظور هم‌سوشدن با آرشیوهای مطرح دنیا، ضمن بررسی وضع موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف در فرایند یکپارچگی آرشیو سازمان، تصمیماتی کاربردی و عملیاتی اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Integrity of Digitization of Audiovisual Materials in IRIB Archives

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Asnafi 1
  • Hamid Ghazizadeh 2
  • Shahrzad Akhavan Behbahani 3
1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Shahid Beheshti, Tehran, I. R. Iran, ,(Corresponding Author)
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University, Tehran, I. R. Iran
3 MA, Information Science and Knowledge Studies, Broadcasting Organization of I.R.Iran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: To investigate the state of audio and video archives of IRIB with regard tothe infrastructure and the degree of integrity of digitization operations
Method and Research Design: Views of practicing professionals of 52 IRIB archives were sought in this survey. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. Data was analyzed using one-sample t-test and Kolmogorov-Smirnov test.
Findings and Conclusion: The respondants considered oveall state of archives and the process of digitization good. The infrastructure, the software, the hardware, security, and protection components were decared in good condition, but not communication. Digital resource management was regarded integrated.  However, Audio and video archives of radio and television suffer from relative disparity. It is imparetive that managers of IRI|B archives meet international standards to remove deficiencies in their operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital archive
  • Digitizing
  • Audiovisual
  • Audio and video
  • IRIB
منابع
کتاب
صمیعی، میترا. (1395). استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتاب‌خانه‌های دیجیتال. تهران: کتابدار.
کاوه، گیتی. (1389). مدیریت آرشیو: کنفرانس رسانه‌های نوین، فرصت‌ها و چالش‌ها با محوریت آرشیو. تهران: صداوسیما، اداره‌کل تحقیقات و جهاد خودکفایی.
مقاله
تاجداران، منصور؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ همت‌زاده، فاطمه. (1390). «وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتاب‌خانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات‌متحده و کانادا». فصل‌نامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 88، صص 162-180.
صمیعی، میترا. (1390). «مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی؛ راهبردها و استانداردها». گنجینه اسناد، 21(2)، صص 100-115.
میرغفوری، حسنیه‌سادات؛ حریری، نجلا. (1393). «تحلیل وضعیت دیجیتال‌سازی منابع شنیداری در آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مقایسۀ آن با استاندارد یاسا؛ مطالعۀ موردی: شهر تهران». گنجینۀ اسناد، 24(1)، صص 122-138.
پایان‌نامه
دژبان، لیلا. (1387). «طرح پیشنهادی مدیریت مکانیزاسیون سیستم آرشیو دیجیتال تصویری مرکزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
رضوی، نسیم. (1393). «ارائۀ الگوی مدیریت منابع ویدیویی دیجیتال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برمبنای مدل مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (او.ای.آی.اس)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
منابع لاتین
Nordland, L. P. (2014). “The Long and short of IT: the international development research center as a case study for term digital preservation strategy”. Unpublished thesis master’s. University of maniob. Winnipeg.
Stephen B. Alayon; Lourdes T. David. (2016). “Digital Curation Projects: A Study of Selected Academic and Research Repositories in the Philippines”. Libres, 26(1), pp 89-98.
Bekaert, Jeroen. L.; Hochstenbach, Patrick; De Kooning, Emiel; Van de Walle, Rik. (2003). “An analysis of packaging formats for complex digital objects: Review of principles”. International Society for Optics and Photonics, Vol. 5442, pp 324-332. In Internet Multimedia Management Systems IV, (26 November 2003).
Verheul, Ingeborg. (2009). Networking for Digital Preservation: Current Practice in 15 National Libraries. Munchen: K.G Saur.