وقفنامه حمام میرزا موسی خان در تبریز

نویسنده

چکیده

مقالهء حاضر،به معرفی و بازخوانی اولین وقفنامه از مجموعهء وقفنامه‌های فرزندان قائم مقام بزرگ در تبریز می‌ پردازد.این مجموعه،شامل هفت وقفنامه می‌باشد که اولین‌ آنها،وقفنامهء یک باب حمام در تبریز است که واقف آن، میرزا موسی خان فرزند قائم مقام بزرگ و برادر کهتر قائم‌ مقام ثانی می‌باشد و واقف بقیهء موقوفات،خواهر میرزا موسی‌ به نام تاجماه بیگم بوده است که در فرصتهای آتی،به معرفی‌ آنها نیز خواهیم پرداخت.مطالب این مقاله شامل معرفی‌ واقف،حدود موقوفه و مصارف آن،متولی و ناظر موقوفه‌ و بازخوانی متن و سجلات وقفنامه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Endowment document of Mirza Mussa Khan Public Bath in Tabriz

نویسنده [English]

  • masoume yazdikhosrowshahi
چکیده [English]

The article introduces and re-reads the first endowment document from a collection 1 inked .