انقلاب مشروطیت و قرارداد 1907

نویسنده

چکیده

شکستهای ایران از روسیه در اوایل حکومت قاجاریه و تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمنچای که براساس آن مناطق زیادی به روسها واگذار شد موجبات نگرانی انگلیسها درباره تحقق هدف روسها در دستیابی به آبهای گرم گردید لذا، طرح مسئله شرق یا بازی بزرگ از سوی آنها در ایران برنامه ریزی شد که برای مدتی اساس سیاست انگلستان درباره ایران به ویژه در عرصه سیاسی و تجاری و رقابت با روسها بود. اما به تدریج با تحولاتی که در عرصه بین المللی به وقوع پیوست، لزوم تغییر سیاست آن در کشور، به ویژه درباره ایران را آشکار ساخت و در نهایت به انعقاد قرارداد 1907 انجامید و این درحالی بود که انقلاب مشروطه ایران و تأسیس مجلس شورای ملی نیز نتوانست جلوگیری از آن نماید. این نوشته در پی بررسی حوادث منجر به قرارداد 1907 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Constitutional Revolution and the 1907 Treaty

نویسنده [English]

  • seyedmostafa taghavi
چکیده [English]

Iran’s defeats of Russia especially in the early Ghajarid period and enforcing two Golestan and Torkmanchai treaties by which a large part of our country was handed over to Russia made the Britannia anxious about the Russia's intention in accessing to the warm waters, therefore; they organized the East Problem or Big Game Plan in Iran.This program was the bases of the all political and commercial policies in Iran and in all competition programs with Russia.Political development occurred at the international level and the necessity of revising the poli­cies forced the Britannia to change its policies regarding Iran.This shift in political attitude led to the 1907 Treaty which could not be reversed even by constitutional revolution and establishment of the national parliament.