بررسی مسجد- مدرسه‌های وقفی «جامع» و «آقا عباس» در بافت مرکزی شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی

چکیده

آمل، یکى از شهرهاى کهن ایران است که پیشینۀ شهرنشینى در آن، به دوره‌هاى پیش از اسلام برمى‌گردد. در این مقاله، سعى بر آن است تا با به دست دادن پیشینه‌اى از شهر آمل و موقعیت آن در دوره‌های مختلف تاریخى، دو عنصر از عناصر مهم مذهبى این شهر را - که در بافت کهن قرار دارد - معرفى کنیم. این دو عنصر - که مسجد جامع و مسجد آقاعباس نام دارد - از لحاظ کارکردى، در ترکیب با فضاى یک مدرسه ساخته شده است و به صورت همزمان کارکرد مسجد و مدرسه داشته است. با تکیه بر منابع تاریخى و سفرنامه‌ها، این دو مسجد را معرفى کردیم و براساس وقفنامه‌هاى آن، وضعیت موقوفه‌ها، واقف و موارد مصرف آن را مشخص ساختیم تا جایگاه آن را در شهر آمل در گذشته بیان کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conditions for the permanence of endowments in the chaotic situation of Iran’s urban society (A study on two endowed mosque-schools in the center of Amol city)

نویسندگان [English]

  • Shahram Yousefifar 1
  • Masoumeh Yadollahpoor 2
چکیده [English]

Amol is one of the ancient cities of Iran, whose history runs back to the eras before Islam. In this article an effort has been made to provide a brief history of this city and its conditions in different historical eras. It also introduces two important religious elements of this city, which are located in its historical district. These two elements are the Jame’ Mosque and the Aqa Abbas Mosque, which were each built together with a school and simultaneously function as mosques and schools. Relying on historical resources and itineraries, these two mosques are introduced, and according to waqf documents the situation of the endowments, endowers and their usage are specified in order to indicate their former status in Amol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amol
  • Mosques
  • Schools
  • Jame’ Mosque
  • Aqa Abbas Mosque
  • endowments (Waqf)