مرمت مجازی آثار کاغذی: مطالعه موردی بر روی چند برگ اثر کاغذی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری رشته مرمت اشیای تاریخی- فرهنگی،دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر، به حداقل رساندن مرمت مستقیم برروی آثار کاغذی است، به­ویژه زمانی­که مرمت مستقیم برروی اثر به­منظور ارتقای جنبه­های زیبایی­شناسی انجام می­شود. در این صورت، بازسازی و حذف لکه­های موجود در دستنوشته‌ها، به­منظور ارتقای ویژگی‌های زیبایی‌شناختی‌ در آنها، به­صورت رقمی انجام می‌شود. هدف دیگر، بازیابی ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و خوانایی اثر کاغذی است.
در این مقاله، مرمت مجازی ،  با در نظر گرفتن یکی از راهبردهای حفاظت پیش­گیرانه،  یعنی حفاظت اطلاعات آثار کاغذی و مرمت رقمی  آنها  مورد بررسی قرار گرفته است.
 فرضیة پژوهش:  فرض بر این است که استفاده از روش مرمت رقمی برای آثار کاغذی،  اصالت اینگونه آثار را حفظ کرده و به حفاظت پایدار آنها می‌انجامد؛ زیرا درعمل هیچ‌گونه اقدامات مرمتی(مرمت مستقیم) بر روی آثار کاغذی صورت نمی‌گیرد و حفاظت بهینه از اثر را فراهم می‌آورد. فرض دیگر این است که نرم­افزار ویرایش(edit) عکس می‌تواند در حذف لکه‌ها و چرکی‌ها و نیز بازسازی اثر کاغذی(برای بخش‌های کمبود) در فرمت مجازی در  بازیابی ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و خوانایی اثر کاغذی مؤثر است. 
روش/رویکرد پژوهش: جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش برپایة داده‌های حاصل از مطالعة کتابخانه‌ای، پایگاه داده‌ها، و مطالعة موردی بر روی چند برگ اثر کاغذی، با کمک نرم‌افزار فتوشاپ استوار است. مجموع این داده‌ها در کنار هم، مجموعه‌ای یکپارچه و مرتبط را فراهم می‌کند.
یافته­های پژوهش:  نتایج نشان می‌دهد، فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش مورد تأیید است. استفاده از روش مرمت مجازی برای آثار کاغذی می‌تواند در حفظ اصالت اثر مفید واقع شود، زیرا در مرمت مجازی، مرمت مستقیم بر روی اثر صورت نمی‌گیرد. البته، می‌تواند به حفاظت بهینه در اثر نینجامد، زیرا حفاظت بهینه در اثر علاوه­بر عملیات حفاظت و مرمت، تابع شرایط و شیوة نگهداری از اثر است. برای مرمت رقمی نمونه‌های مطالعاتی، از نرم‌افزار ویرایش عکس(فتوشاپ) استفاده شد و  نتیجه نشان داد که این ابزار می‌تواند برای بازسازی بخش‌های کمبود، و حذف لکه‌ها و چرکی‌ها از آثار کاغذی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Restoration of Paper-based Archival Materials: An Experiment

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Somaye Mohsenian
  • Mohammad Hadadi
چکیده [English]

Purpose: Reducing the need to carry out restoration process on the original paper archival materials, by creating a digital surrogate, particularly when the aim is to enhance readability and appearance.
Methodology/Approach: The experiment was carried out on a number of archival papers using Photoshop 2010.
Results: Digital restoration helps protection of the original material. It could be used successfully to eliminate stains and dirt from the digital copy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital restoration
  • sustainable preservation
  • Archival materials
  • Paper
میونز ویناس، سالوادور (1389).نگره ی نگهداری  معاصر. مظفر، فرهنگ؛ مهدی زاده، فاطمه؛ فرهمند بروجنی، حمید،مترجمان). اصفهان: انتشارات گلدسته.
AIC Definitions of Conservation Terminology. (1996). Volume 20, Number 4-5 . Sep 1996
accessed:04-Aug-2012
 
Baogang Wei; Yonghuai Liu ; Yunhe Pan (2003). Using hybrid knowledge engineering and image processing in color virtual restoration of ancient murals. Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on  (Volume:15 ,  Issue: 5 ).   
Berducou, Marie(1996), "International to Archaeological Conservation" , in Historical & Philosophical Issues` in the Conservation of Cultural Heritage, los Angeles: Getty Conservation Institute.
Bradley, Susan (2003). Preventive Conservation : the Research Legacy ."Conservation Science 2002", Papers from the  Conference held in Edinburgh, Scotland 22-24 May 2002, Archetype Publications, London..
Caple, Chris (2000). Conservation skills: judgment, method and decision making. London: Rutledge.
Cornelis, B. & Ruzˇic´ and Gezels et al. (2011). “Crack detection and in painting for virtual restoration of paintings: The case of the Ghent Altarpiece accessed: 2011/3.from” www.elsevier.com/locate/sigpro.
Ctein ( 2006). Digital Restoration From Start to Finish: How to repair old and damaged photographs,Publisher: Taylor & Francis Group. 9780240808147.
Ctein (2006). Digital Restoration From Start to Finish. ~ Excerpts from the book. (excerpted from CHAPTER 6 -- Restoring Color). http://photorepair.com/DRBookPromo/DR_Excerpt3.htm. accessed: 2012/3/12.
Del Mastio, A.; Cappellini, V. ; Caldelli, R. ; De Rosa, A. ; Piva, A. (2007). Virtual Restoration and Protection of Cultural Heritage Images. Digital Signal Processing, 2007 15th International Conference on: Cardiff. 

 Ružić, T.; Cornelis, B.;  Platiša, L.; Pižurica, A.; Dooms, A. Philips, W.; Martens, M.; De Mey, M.; Daubechies, I. (2011). Virtual Restoration of the Ghent Altarpiece Using Crack Detection and Inpainting. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems . Lecture Notes in Computer Science.  Volume 6915, 2011, pp 417-428

 Stanco, F;  ; Tenze, L ; Ramponi, G. (2005). Virtual restoration of vintage phothographic prints affected by foxing and water blotches. J. Electron. Imaging. 14(4), 043008 (November 15, 2005).

Soo-Chang Pei; Yi-Chong Zeng ; Ching-Hua Chang (2004). Virtual restoration of ancient Chinese paintings using color contrast enhancement and lacuna texture synthesis. Image Processing, IEEE Transactions on  (Volume:13 ,  Issue: 3 )
Spagnolo, G.S.; Somma, F. (2010). Virtual restoration of cracks in digitized image of paintings. International Conference on Defects in Insulating Materials. IOP Publishing. Journal of Physics: Conference Series 249 (2010) 012059.
Ward, Phillip R (1986). "The Nature of Conservation: A Race Against Time". Santa Monica, CA: The J. Paul Getty Institute.
Willard. J. (2005). "Materials Research Series, Preservation 101c:An Internet Course on Paper Conservation" 1999 . Marriott Library . NationalCenter for Preservation Technology and Training . NCPTT accessed: 2008.from www.ncptt.nps.gov/products (National Center  for preservation Technology and Training Technology Serving the   Future of Americans Heritage) - pdf