بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)» برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقالۀ حاضر، قصد دارد کارکردپذیری استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)» را، برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی با رویکردی تحلیلی، و براساس تحولات جدید حوزۀ فناوری‌های نوین اطلاعاتی، مورد بحث و بررسی قرار دهد. در بخش اول مقاله، به رویکردهای توصیف و سازماندهی منابع اطلاعاتی و دانش: رویکرد شیءگرا، رویکرد دانشمدار، رویکرد توصیف براساس شیء در برابر توصیف بر پایۀ بافت، و تغییر در سطوح توصیف (بخش‌های هر مدرک به عنوان شیء محتوایی)، با توجه به بافت‌های اطلاعاتی پرداخته می‌شود. بخش دوم نیز، به معرفی اجمالی استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)»، ویژگی‌های مواد آرشیوی مرتبط با فرایند توصیف و سازماندهی، جایگاه مواد آرشیوی در استاندارد مورد مطالعه، اشاره به استانداردهای آرشیوی مبنای توسعۀ استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)»، عناصر هستۀ مناسب برای توصیف مواد آرشیوی، و قابلیت‌ها و نقاط ضعف استاندارد برای پاسخگویی به نیازهای بافت آرشیوی، اختصاص دارد. در پایان، چشم انداز استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)»، به توصیف مواد آرشیوی و همگرایی استانداردها، نظر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study on the Functionality of the Resource Description and Access (RDA) Standard for Describing and Organizing Archival Materials

نویسنده [English]

  • Mahdi Taheri
چکیده [English]

This paper aims to discuss and study the functionality of the Resource Description and Access (RDA) standard for describing and organizing archival material with an analytical approach, taking into account the current developments in the field of modern information technologies. The first part of the paper deals with the approaches in describing and organizing knowledge and information resources including: object-oriented approach, knowledge oriented approach, description by object versus affiliation, and changes in the levels of description (the parts of each document as a content object) according to information contexts. The second part briefly introduces the Resource Description and Access (RDA) standard, the features of archival materials related to the process of description and organization, the position of archival material in the studied standard, the archival standards used as the base for developing RDA, the proper core elements for describing archival material and RDA's capabilities and weak points in meeting the requirements of archival context. Finally, the future of the Resource Description and Access (RDA) standard in describing archival materials and converging standards is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Description and Access (RDA)
  • archival standards
  • describing and organizing archival materia