کاربرد فراداده در بافت آرشیوی: ضرورت، استانداردها، و رویکرد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف: مقالۀ حاضر، به منظور تبیین کاربرد فراداده در بافت آرشیوی، انواع استانداردهای فراداده‌ای بافت آرشیوی از لحاظ کارکردپذیری، و رویکردهای بهره‌مندی از فراداده در بافت مذکور طراحی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‌های مفهومی است که با رویکرد تحلیلی جهت تحقق هدف پژوهش گام بر می‌دارد. بدین منظور، ضمن اشاره به ویژگی‌های بومی اشیای محتوایی بافت آرشیوی و ضرورت استفاده از فراداده در این بافت، رویکردهای پیشین و کنونی استفاده از فراداده در بافت آرشیوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یافته‌ها و نتایج: بافت آرشیوی، همانند دیگر بافت‌های اطلاعاتی دارای ویژگی‌های بومی خاصی از جمله عدم منبع اصلی اطلاعات، وجود روابط درون‌بافتی و برون‌بافتی میان اشیای آرشیوی و اشیای دیگر بافت‌ها، و نظیر آن است که بر روی توصیف و سازماندهی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. از این رو، توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی و برقراری روابط درون‌بافتی و برون‌بافتی (با دیگر اشیای بافت فرهنگی) همخوان با ویژگی‌های بومی آن‌ها ضروری است. کارکردهای توصیفی، مدیریتی، ساختاری، فنی، نگهداری، و حقوقی از تولید فراداده در بافت آرشیو مد نظر است. در پایان، به رویکرد جدید استفاده از ابزار فراداده در بافت آرشیوی، و همگرایی استانداردهای فراداده‌ای بافت آرشیوی با دیگر بافت‌ها، به ویژه بافت کتابخانه‌ای پرداخته خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Metadata in the Archive Context: Necessity, Standards, and the New Approach

نویسنده [English]

  • Mahdi Taheri
چکیده [English]

Purpose: The aim of this paper is to explain the application metadata in the archival context, the various types of archival metadata standards based on their functionality, and the approaches for using metadata in this context.
Methodology/Approach: The research is a conceptual study and uses an analytical approach to pursue its aim. In this regard, the inherent features of the archival content objects, the necessity of using metadata for organizing and describing archival content objects, and modern and previous approaches are analyzed.
Findings/Conclusion: The archival context, like other information contexts, has some special inherent features such as the lack of a primary source of information, and the intra-context and extra-context relationships between archive content objects and objects from other contexts which affect their description and organization. Hereupon, it is vital to describe and organize archival content objects and to establish intra-context and extra-context relationships (with other cultural-context objects) adapting their inherent features. In the archival context, descriptive, administrative, structural, technical, conservational and legal factors in creating metadata are considered. Finally, the paper deals with new approaches for using metadata in the archival context, and the convergence of the archival metadata standards with other cultural contexts such as the library context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archival context
  • native features
  • metadata standards
  • metadata application
  • approaches