اصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضاشاه و نقش آن در ساختار جمعیتی بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضاشاه در ساختار جمعیتی بوشهر و در نهایت مهاجرت ساکنان بومی این منطقه به نواحی اطراف است.
روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای به تحلیل تاریخی داده‌ها پرداخته شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات صورت گرفته در این دوره، بسیاری از سنن، آداب و رسوم اجتماعی، مذهبی و قومی را تحت‌الشعاع قرار داد و سبب تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در مناطق مختلف از جمله سواحل خلیج فارس شد که در آن نظام ایلی و کلان خانوادگی، پایه‌های محکم و استواری داشت. موقعیت ویژۀ جغرافیایی - تجاری سواحل خلیج فارس، از دیرباز، گروه‌ها و اقوام مختلف را به سوی این منطقه جلب می‌کرد و سبب می‌شد تا ساختارهای اجتماعی این منطقه، بیش از نواحی داخلی ایران، تحت تاثیر عوامل خارجی باشد. بر این اساس، ناتوانی جامعۀ سنتی در حفظ بایسته‌های خود، در برابر تغییرات ایجاد شده و همچنین نفوذ سرمایه‌داری داخلی و خارجی که سبب شد ساکنان بومی این منطقه از رونق اقتصادی بهره چندانی نداشته باشند، باعث مهاجرت بسیاری از ساکنان بومی بنادر جنوبی به بنادر عربی خلیج فارس شد که امکانات و تسهیلات بهتری برای آن‌ها تامین می‌کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social and Economic Reforms of Reza Shah and its Role in the Demographic Structure of Bushehr

نویسنده [English]

  • Azam Riahi 1 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to study the role that the social and economic reforms of Reza Shah played in the demographic structure of Bushehr and eventually the migration of the native inhabitants of this region to the surrounding areas.
Methodology/Approach: This research uses a descriptive-analytic method, is based on library resources and analyzes the collected data historically.
Findings: The findings show that the reforms of this period overshadowed many social, religious and ethnic traditions and led to changes in the social, economic and cultural structure of various regions, including the coasts of the Persian Gulf in which the tribal system had strong foundations. On the other hand, the special geographic and trading character of the Persian Gulf coasts had attracted various groups and tribes to this region and this had caused the region to be more influenced by external factors. The inability of the traditional society to assert its requirements against the changes, as well as the influence of domestic and foreign capitalism brought declining prosperity for natives of this region. Many native inhabitants of Iranian seaports migrated to the seaports of Arabic countries which provided them with better opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Bushehr
  • immigration
  • reconstruction
  • Reza Shah
  • social change