شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کنندۀ شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست‌های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس مادۀ 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و همچنین ارائۀ راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب‌ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آن‌ها سازماندهی شده و به نتیجه‌گیری پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که بر اساس مادۀ 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می‌شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد دولت‌ها و مقامات دولتی، به دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

؟؟

نویسندگان [English]

  • Hasan Zandieh 1
  • Hasan Salarsarvi 2
الف) منابع فارسی:
انصاری، باقر(1387). آزادی اطلاعات.تهران: نشر دادگستر.
 انصاری، ولی الله(1388). آموزش در دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری.تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 جم،فرهاد ودیگران(1389).آیین‌های تصمیم گیری در حقوق اداری.تهران:خرسندی.
 حبیبی، محمد حسن(1382). بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی. حقوق اساسی، 1.
 دفتر ارتباطات و فناوری‏های نوین و مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‏های مجلس،(1385 بهمن). اظهار نظر کارشناسی درباره «لایحه آزادی اطلاعات»، گزارش دوم، ویرایش اول، شور دوم،دور هفتم، سال دوم.
دنینگ، دی.ای(1383). جنگ اطلاعات و امنیت ( مترجم گروه مترجمان).تهران:، انتشارات موسسه فرهنگی هنری پردازش هوشمند علائم.
 زارعی، محمد حسین(1383). حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران،نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، 40.
گیل، پیتر(1380). سیاست‌های پلیسی( معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)،مترجم).تهران:انتشارات دانشکده امام باقر (ع).
محمدی ری شهری، محمد(1379). سیاست نامه امام علی (ع)( مهدی مهریزی، مترجم).قم:انتشارات دارالحدیث.
 میرزایی، علی محمد(1389 پائیز). افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران.  حقوق اسلامی،7(26).
ناعمه، حسن،(1390). شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران. نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، 4.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
 قانون مدنی.
14- ARTICLE 19 (1999). The public's Right to know: Principles on Freedom of information Legislation, London:  ARTICLE 19.
15- Carver, R.(2001). Freedom of information: Training Manual For Public officials, http:/www.article19.org/pdfs/tools/Foitrainersmanual.pdf.
16- Chambers,S.(2004). Behind closed Doors: Publicity, Secrecy, and The Quality of Deliberation,
17- Christopher, H ; Transparency D(2006). The Key to Better Governance, oxford university Press, Oxford.
18- Frankel, M.(2001). Freedom of Information and Corruption, Paper For the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, The Campaign for Freedom of Information, from: www.cfoi.ogr.uk
19-Pasquier, M and Villeneuve, J.(2007). Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information, at: http://ras.sagepub.com/content/73/1/147.pdf.
20- Mendel, T.( 2008). freedom of Information: A Comparative Legal Survey(Second Edition). Pris: UNESCO.
21- Verhoeven, A.(2000). The Right to Information: A Fundamental Right ?? Lecture at EIPA, Maastricht, from: http://www.eipa.nl/publications/summaries/1997-2000/working papers/con fe rence proceedings/Amaryllis.pdf
22- civil evidence act, (1999).
23- civil procedure rules, (1998).