بررسی اسناد تعمیرات تابلوهای کاخ گلستان، صاحبقرانیه و فرح‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی انواع آسیب‌های وارد شده به تابلوهای کاخ گلستان و صاحبقرانیه و فرح‌آباد، مواد مورد استفاده جهت بر طرف نمودن آسیب تابلوها و تعمیرات آن‌ها، تنوع موضوعی، و بررسی نکات تخصصی حوزۀ حفاظت و نگهداری در آن دوره، بر اساس اسناد موجود است.
روش/ رویکرد پژوهش: برای انجام این پژوهش و رسیدن به اهداف آن، از روش پژوهش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد مورد نظر استفاده شده است.
نتیجه گیری: داشتن اطلاعات صحیح و روشن در مورد وضع پیشین یک اثر فرهنگی - تاریخی در حفاظت و مرمت آن اثر بسیار مفید و موثر است و این اسناد، با توجه به اطلاعاتی که در آن‌ها وجود دارد، می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. براساس اطلاعات به دست آمده، ریختگی رنگ، سوراخ، پارگی، و لکه مهم‌ترین آسیب‌های وارده به تابلوهای شرح داده شده در این اسناد است. تعداد تابلوهای ذکر شده 464 واحد است و تنوع موضوعی به کار رفته در آن‌ها بسیار زیاد می‌باشد. برای تعمیر تابلوهای آسیب دیده از روغن و الکل استفاده شده است. تهیه صورت هزینه و تعمیر تابلوها و قاب آن‌ها توسط آقایان حسین شیخ نقاش، متخصص رنگ و روغن؛ و نجات علی قابساز انجام گرفته است که دارای دانش و مهارت کافی و از متخصصان وزارت صناعت وقت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

؟؟

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadadi
  • Mohsen Mohammadi
اف جرالد هام(1372).  انتخاب و ارزشیابی اسناد( مصطفی عباسی، مترجم). تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
سازمان اسناد ملی ایران (1369). آرشیو: اهداف،وظایف و تشکیلات. تهران.
شهرستانی، سیدحسن(1381). جلوههای هنر ایرانی در اسناد ملی. تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
شیخ الحکمایی، عمادالدین(1383). بررسی یک پاره سند ایلخانی( مورخ 726ه.ق). نامه بهارستان،5(1)، 111-118.
فدایی عراقی، غلامرضا (1387). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیویتهران: سمت.
فرهمند بروجنی، حمید؛ انصاری، مجتبی(1385). سخنی درباره توسعه واژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه دانش حفاظت از آثار فرهنگی: برداشت‌ها و تعابیر متفاوت، مرمت و پژوهش، دوفصلنامه مرمت اشیاء  فرهنگی و بناهای تاریخی،1،7-14.
قائم مقامی، جهانگیر (1350). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.