سازمان جهانگردی و تاثیر آن بر توسعۀ گردشگری در دورۀ پهلوی دوم (1320-1357 ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش سازمان جهانگردی در توسعۀ صنعت گردشگری در دورۀ پهلوی دوم، بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ است.
روش/رویکرد پژوهش: این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی­­تحلیلی، و با تکیه بر اسناد، مقولۀ جهانگردی و وضعیت گردشگری در دورۀ پهلوی دوم را بررسی کند.
یافته‌ها و نتایج: ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی، تار یخی، و جاذبه‌های فراوان گردشگری، برای جهانگردان اهمیت ویژه‌ای دارد. اما وجود جاذبه‌ها به تنهایی نمی‌تواند در جذب گردشگر موثر باشد، بلکه باید اقدامات زیربنایی متعددی به منظور گسترش گردشگری انجام داد. در دورۀ پهلوی، صنعت جهانگردی با ناکامی‌هایی مواجه شد که مهم‎ترین آن‌ها عدم مشارکت مردمی و عدم توجه دستگاه حکومت به ارزش‌های حاکم بر جامعه بود که این امر از جمله عوامل موثر بر عدم تحقق توسعۀ پایدار گردشگری بود. با وجود تلاش فراوانی که سازمان جهانگردی برای توسعۀ گردشگری انجام داد، این صنعت موفقیت چشمگیری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

؟؟

نویسنده [English]

  • R Javadi
الوانی، مهدی، معصومه پیروز بخت(1385). فرایند مدیریت جهانگردی. تهران،دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 دیبایی، پرویز(1371). شناخت جهانگردی.تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
دهقان نیری، لقمان، حورا شجاعی(1386).بازنگری در جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران، پژوهش نامه تاریخ،2(6).
 رضوانی، علی اصغر(1374). جغرافیا و صنعت توریسم. دانشگاه پیام نور.
 زمانی فراهانی، همیرا (1379). ایران، صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد با همکاری مؤسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد.
 سازمان ایرانگردی و جهانگردی(1378). مجموعه قوانین و مقررات صنعت ایرانگردی و جهانگردی.تهران:سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
 سازمان برنامه و بودجه (1347). برنامه چهارم عمرانی کشور(1351-1347). تهران، سازمان برنامه و بودجه.
     (1352). برنامه پنجم عمرانی کشور(1356-1352). تهران، سازمان برنامه و بودجه.
     (1356). گزارش عملکرد برنامه پنجم عمرانی کشور. تهران، سازمان برنامه و بودجه.
      (1371). صنعت جهانگردی در ایران. تهران، سازمان برنامه و بودجه.
 فیض بخش، هوشنگ (1355). صنعت جهانگردی در ایران و جهان. بی‌جا: انتشارات مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات.
 مجموعه قوانین سالهای (1357-1343) (بی تا). بی جا: چاپ روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی ایران.
 محلاتی، صلاح الدین(1380). درآمدی بر جهانگردی.تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 معاونت خدمات مدیریت و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور(1380). اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران(1357-1301ه.ش).(3ج).تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 معصومی، مسعود(1387). سابقه برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران.تهران: انتشارات سمیرا.