کلیدواژه‌ها = سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 106-125

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی