کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
انتخاب جزیرۀ خارک به‌عنوان تبعیدگاه در دهۀ 1320 و 1330ش

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 6-32

10.30484/ganj.2021.2666

مرضیه سعادتمند؛ حسن الهیاری؛ حمید اسدپور


تجارت بوشهر و راه‌های تجاری آن در سال‌های 1293 - 1324ش. / 1914 - 1945م.

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 22-38

مرتضی دهقان نژاد؛ ظریفه کاظمی


کاتب چلبی و جهان‌نما

دوره 19، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 33-42

نسرین تونی