اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید رضائی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rezaei/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/tabid/181/Default.aspx
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

ری ادموندسون،مدرس برنامة حافظةجهانی یونسکو

University of Canberra, Arts and Design, Alumnus

rayedmondson.academia.edu/research
rayarchival.com.au

اعضای هیات تحریریه

سعید رضائی شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rezaei/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/tabid/181/Default.aspx
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

غلامرضا فدائی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~ghfadaie
ghfadaieut.ac.ir

عبدالحسین فرج پهلو

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~farajpahlou
farajpahlouscu.ac.ir
0000-0002-3184-4244

حسین میرجعفری

تاریخ استاد دانشگاه اصفهان

ensani.ir/fa/article/author/31574
hmjltr.ui.ac.ir

مرتضی نورائی

تاریخ استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.nouraei
mortezanouraeiyahoo.com

محمدباقر وثوقی

تاریخ استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/vosoughi/?lang=fa-ir
vosoughiut.ac.ir

فریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

fa.khosravigmail.com

سید امیرمسعود شهرام‌نیا

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/~m.shahramnia
m_shahramniayahoo.com

نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

narges_neshatyahoo.com

مدیر مسئول

غلامرضا عزیزی

تاریخ ایران استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

greazizigmail.com

دبیر اجرایی

سید محمود سادات بیدگلی

تاریخ استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

www.ri-khomeini.ac.ir/fa/dynamic/member/single/id/176
m.sadatyahoo.com
0000-0003-1899-6208

ویراستار ارشد

ری ادموندسون

علم اطلاعات و دانش شناسی OAM,Dip Lib, Australia

rayarchival.com.au

صفحه آرا

مرتضی میرزایی

گرافیک سایر

mirzaei.mortezaagmail.com

کارشناس نشریه

سارا سلطانی

علم اطلاعات و دانش شناسی سایر

ganjinehnlai.ir

ویراستار انگلیسی

ساناز باغستانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار پژوهشی دانشنامه جهان اسلام

rch.ac.ir/person/profile?id=605
s.baghestanirch.ac.ir