موضوعات = مطالعات آرشیوی
بررسی وضعیت فعلیِ تنظیم و توصیف اسناد و عرضۀ خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 116-132

10.30484/ganj.2023.3052

رضا شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


پژوهش‌های مرتبط با هستی ‎شناسی در حوزۀ موزه

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-125

10.30484/ganj.2022.2950

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ زینب فری زاده


کاربردپذیری ابزارهای کمک‌جستجو در نرم‌افزار سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران از دیدگاه کاربران

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 101-125

10.30484/ganj.2022.2953

موناالسادات موسوی؛ سمیه جعفری باقی آبادی؛ سپیده فهیمی فر


نقش سرمایه‌گذاری سازمان‌های آرشیوی در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد آرشیویست‌ها

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 166-199

10.30484/ganj.2022.2955

زهرا نصرالهی؛ نادر نقشینه؛ مریم صراف‌زاده


مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‌های برتر جهان

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 126-150

10.30484/ganj.2022.2936

کوثر بابایی؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف آبادی


در راستای توصیف اسناد تاریخی: شناسایی و معرفی مهرهای صدراعظم‌های قاجار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 126-150

10.30484/ganj.2022.2921

رضا فراستی؛ محمد خندان؛ محمدرضا وصفی


طراحی فرایند فراهم‌آوری اسناد در معاونت اسناد ملی ایران (آرشیو ملی ایران) با کمک سامانۀ جامع مدیریت اسناد

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-200

10.30484/ganj.2022.2922

رضا شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


مناطق تاریخی کاشت گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی ایرانی (کتان، شاه‌دانه، کنف و پنبه)

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 184-214

10.30484/ganj.2021.2771

محدثه حسینی صومعه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ کامبیز پورطهماسی؛ مریم افشار پور؛ صمد نژاد ابراهیمی


«رقم» و «ملفوفۀ رقم» در عصر قاجار

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 120-145

10.30484/ganj.2021.2720

علیرضا نیک نژاد؛ اکبر شریف زاده


پساتصدی آرشیوی

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 146-159

10.30484/ganj.2021.2721

بهناز زرین کلکی


آداب تنظیم و نگارش کتابچه‌های مفاصاحساب در عصر قاجار

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-139

10.30484/ganj.2021.2670

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی