کلیدواژه‌ها = فارس
قانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 6-27

رضا معینی رودبالی؛ محمد رضا نصیری


واکاوی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در فارس

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 82-103

سید صاحب برزین؛ علی رضا علی صوفی


پژوهشی درباره تخته قاپوی ایلات و عشایر فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 6-27

رضا معینی رودبالی؛ محمدرضا نصیری؛ علی بیگدلی؛ علی رضا علی صوفی


یادداشتی بر کهن ترین سند سازمان اسناد ملی ایران (سند مورخ 726)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 4-5

عمادالدین شیخ الحکمایی


قیام ایت الله سید عبدالحسین لاری

دوره 1، شماره 4و3، اسفند 1370، صفحه 148-154

محمد‌ باقر وثوقی