کلیدواژه‌ها = ایران باستان
قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


دژ نبشت

دوره 11، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 6-13

پرویز رجبی


سیر خط در فرامین و احکام تاریخی

دوره 10، شماره 4و3، اسفند 1379، صفحه 78-87

علیرضا کوچکی


سنت وقف در ایران باستان

دوره 5، شماره 2 و 1، شهریور 1374، صفحه 98-103

سید حسین امیدیانی