کلیدواژه‌ها = مصاحبه‌شونده
شیوه نامه تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 172-186

jon hunner؛ Daniel villa؛ Pauline stoski؛ jon wall؛ شفیقه نیکنفس(مترجم)


مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)


آسیبهای پیاده کردن متون مصاحبه های تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 113-115

رویا محمدلو


درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس