کلیدواژه‌ها = عملیات آرشیوی
دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تاکید بر فهرست های راهنما)

دوره 18، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 101-112

معصومه عادلی؛ غلامرضا امیرخانی


مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی