کلیدواژه‌ها = سیستان
اشکال مالکیت ارضی در سیستان از صفوی تا پهلوی دوم

دوره 23، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 6-25

علیرضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ عباس اویسی