کلیدواژه‌ها = آرشیوهای رقمی
کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی

دوره 21، شماره 3، آذر 1390، صفحه 98-113

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ اکرم احمدیان


آینده آرشیو و تحقیقات تاریخی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 95-102

سیما شارقی