کلیدواژه‌ها = عناصر توصیفی
مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

دوره 20، شماره 3، آذر 1389، صفحه 148-165

معصومه عادلی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی