کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی ( 1304 - 1357 ش)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-27

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان‌نژاد


ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 74-105

سید امیرمسعود شهرام نیا؛ مجید اسکندری


اهمیت اسناد ملی و متغیرهای مؤثر بر توسعه آن

دوره 16، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 87-89

نادعلی صادقیان