کلیدواژه‌ها = زنان
تحلیل محتوای کیفیِ اغراض زنان واقف در ایران (موردمطالعه شهر اصفهان در دورۀ صفوی)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 26-50

10.30484/ganj.2023.3078

سید مصطفی طباطبایی؛ علی اکبر عباسی؛ محمد علی چلونگر؛ زهرا آبیار


جریان کشف حجاب در شهر اصفهان

دوره 18، شماره 3، آذر 1387، صفحه 37-42

سید مسعود سید‌بنکدار