کلیدواژه‌ها = نوسازی
میلسپو و نوسازی سامانۀ مالی و اداری در ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 80-96

نورالدین نعمتی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ مرتضی نورائی


ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 74-105

سید امیرمسعود شهرام نیا؛ مجید اسکندری