کلیدواژه‌ها = میراث فرهنگی
سناریویی برای مدیریت بحران زلزله با نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه‌ای واقع در ابنیۀ تاریخی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 126-145

ئاکو ویسی؛ فاطمه مهدیزاده؛ اصغر محمدمرادی


نقش یونسکو در حفظ میراث مستند جهانی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 103-110

نرگس نشاط


یادداشت سردبیر: همکاری میان آرشیو، کتابخانه و موزه

دوره 17، شماره 3، آذر 1386، صفحه 5-6

سعید رضایی شریف آبادی