کلیدواژه‌ها = آستان قدس رضوی
مناسبات مالک و مستاجر در اراضی و املاک وقفی آستان قدس رضوی در عصر صفوی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 44-66

شهرام یوسفی‌فر؛ الهه محبوب فریمانی؛ زهرا فاطمی‌مقدم


عشروده‌نیم (بررسی یکی از اصطلاحات مالی دورۀ صفویه)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 34-57

ابوالفضل حسن‌آبادی


بررسی چند اصطلاح در مصالحه نامه ها

دوره 11، شماره 2 و 1، شهریور 1380، صفحه 79-83

فاطمه جهان پور


معرفی کتاب

دوره 10، شماره 2 و 1، شهریور 1379، صفحه 108-109