کلیدواژه‌ها = عثمانی
نقد و بررسی نامۀ ارسالی شاهوردی خان، خان گنجه به دولت عثمانی (با تاکید بر روابط ایران)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 68-81

مظاهر صلحی؛ محمد عزیز نژاد؛ میرصمد موسوی


طرح یک دعوای حقوقی بین دو تبعه ایران و عثمانی در عهد ناصری

دوره 6، شماره 2 و 1، شهریور 1375، صفحه 28-33

علی اکبر خان محمدی


اسناد آرشیوهای عثمانی، قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم: آرشیوهای استانبول

دوره 1، شماره 4و3، اسفند 1370، صفحه 16-23

استنفورد جی . شاو ؛کاوه بیات(مترجم)