کلیدواژه‌ها = صفویان
بررسی یک سند مربوط به شهر چادگان در دورۀ شاه عباس اول صفوی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 9-18

فریدون اللهیاری؛ نورالله عبداللهی