کلیدواژه‌ها = قاجار
ویژگی‌ها و مصارف موقوفات زنان ساری و بارفروش در دورۀ قاجار

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 75-100

10.30484/ganj.2023.3065

جمشید نوروزی؛ فرشید نوروزی؛ عباس عابدی


نظام تیول‌داری در مازندران دورۀ قاجار (1344-1210ق)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 110-135

10.30484/ganj.2022.2949

معصومه یدالله پور عربی؛ شهرام یوسفی فر؛ محمدعلی کاظم بیگی


نوع و نحوۀ مصرف موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 112-143

10.30484/ganj.2022.2919

فرشید نوروزی؛ جمشید نوروزی


«رقم» و «ملفوفۀ رقم» در عصر قاجار

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 120-145

10.30484/ganj.2021.2720

علیرضا نیک نژاد؛ اکبر شریف زاده


آداب تنظیم و نگارش کتابچه‌های مفاصاحساب در عصر قاجار

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-139

10.30484/ganj.2021.2670

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


تجارت فرش ایران در قرن سیزدهم قمری

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 6-41

10.22034/ganj.2021.2626

مصطفی ملایی


شکل‌گیری و عملکرد مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت سنندج و واکنش‌ها به آن (1319-1328ق)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 108-137

10.22034/ganj.2021.2629

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 86-116

10.22034/ganj.2020.2424

مرجان رضایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مصطفی پیرمرادیان


ساختار رکن مطلع در مکاتبات عصر قاجار

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 100-117

10.22034/ganj.2019.2383

حسین احمدی رهبریان؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 166-194

10.22034/ganj.2019.2344

رقیه شکری؛ یزدان فرخی


موانع و مشکلات حمل جنازۀ شیعیان هند به مشهد در اواخر دورۀ قاجار

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 70-99

جمشید نوروزی؛ فاطمه معزی