کلیدواژه‌ها = سازماندهی
بررسی شیوه‌های سازماندهی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در موزه‌های مجازی ایران

دوره 23، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 100-115

فاطمه نوشین فرد؛ زینب فضایی قربلاغ


سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

دوره 22، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 106-126

سعیده تقی زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران